Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Provozovatelem on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ZooLife.cz je MVDr. Zuzana Tesařová, se sídlem na adrese: Jakubovice 21, 582 82 Vilémov; identifikační číslo: 72497661 (fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona). Adresa provozovny: Pražská 2022, 286 01 Čáslav – Nové město.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uskutečňování obchodů internetovou cestou.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Na podnikatele nedopadají ustanovení obchodních podmínek týkající se spotřebitelů.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje,  že se obeznámil s obchodními podmínkami, a že s těmito podmínkami souhlasí.

REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

Kupující má možnost vytvořit si svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace. Registrace slouží pouze pro odesílání objednávek internetového obchodu www.ZooLife.cz  a není povinná. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v naší elektronické databázi, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem, nebude muset kupující opětovně vyplňovat.

Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty.

KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

Od uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy řídící se těmito podmínkami. Kupující zasláním objednávky a uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří právně nedílnou součást smlouvy.

Technický způsob vytvoření objednávky a informace o jednotlivých krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a jeho technického uspořádání. Objednávka je vytvořena budoucím kupujícím výběrem zboží umístěného v katalogu technické části internetového obchodu, po automatizovaném zpracování dochází s ohledem na druh a počet zboží k potvrzení o přijetí objednávky a následně k samotnému uzavření kupní smlouvy, tj. k závaznému potvrzení.

Kupní smlouva může být uzavřena i jiným způsobem dle občanského zákoníku s tím, že internetový obchod či katalog jsou vždy podkladem pro podání návrhu kupní smlouvy ze strany kupujícího.

Kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a bez dohody obou stran ji nelze zrušit.

 

CENA ZBOŽÍ

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.ZooLife.cz jsou vždy aktuální a zahrnují DPH.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží na adrese provozovny;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba - spotřebitel (netýká se nákupů na IČO!)

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pokud kupující nevlastní bankovní účet, zašle prodávající kupujícímu peníze poštovní složenkou. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující může odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu poštou na adresu provozovny prodávajícího: MVDr. Zuzana Tesařová, Pražská 2022, 286 01 Čáslav – Nové Město, e-mailem na adresu reklamace@zoolife.cz , nebo přiložením ke zboží, které kupující prodávajícímu vrací.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zboží zaslané dobírkou nebude přijato.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží poškozeno nebo použito, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, pokud to po dohodě s kupujícím obstará.

Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Zákazník má právo stornovat objednávku do okamžiku, než je prokazatelně předána přepravci, pozdější storno popř. nepřevzetí zboží není automaticky považováno za odstoupení od smlouvy a prodávající bude v tomto případě nárokovat úhradu nákladů spojených s realizací objednávky a dopravou ve skutečně vynaložené výši. 

U zákazníků nepřebírajících zásilky popř. opakovaně stornujících objednávky si prodávající vyhrazuje právo na změnu způsobu platby (objednávka bude realizována až na základě její úhrady na účet)  popř. stornování objednávky.

 

Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě:

 • vyprodání zboží / ukončení výroby /u zboží dlouhodobě nedostupného
 • zjevné technické chyby – např. nepřiměřeně nízká cena
 • dřívějšího neseriózního jednání kupujícího

O neakceptaci objednávky bude kupující informován emailem.

Postup při převzetí zásilky 

Při převzetí zákazník zásilku důkladně zkontroluje! Zjevné porušení nebo poškození obalu může být rozporováno nejpozději při doručení zásilky. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být na místě sepsán s dopravcem "Záznam o škodě", popř. má zákazník právo takto zjevně poškozenou zásilku od dopravce nepřevzít.

V případě škody, která není při doručení zjevná, vznikne oprávněný nárok na náhradu pouze v případě, je-li tento nárok předložen v písemné formě do 2 pracovních dnů od doručení. Později nelze nárok na náhradu škody způsobené dopravou uplatnit.

Kupující rovněž důkladně zkontroluje obsah zásilky a v případě nesrovnalostí (chybějící, zaměněné zboží atp.) na tuto skutečnost prodávajícího bez prodlení (tj. do 48h od převzetí) písemně upozorní. Po uplynutí této lhůty nebude na takovou reklamaci brán ohled a objednávka bude považována za převzatou bez výhrad.

E-mail pro nahlášení problému se zásilkou: reklamace@zoolife.cz

Faktura je zasílána jako příloha avíza o odeslání zásilky. Zkontrolujte si prosím fakturační údaje. Pokud by něco nesedělo, kontaktujte nás na email: fakturace@zoolife.cz nejpozději do 15. dne příštího měsíce. Později už nemůžeme faktury z důvodu podání DPH a kontrolního hlášení upravovat.

Reklamační řád

 

Úvodní ustanovení:
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Uplatnění reklamace:
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese provozovny: MVDr. Zuzana Tesařová, Pražská 2022, 286 01 Čáslav.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Lhůta pro uplatnění práv:
Kupující může svá práva z vadného plnění v případě spotřebního zboží uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. U prodeje krmiv je lhůta na uplatnění práva z vadného plnění 3 týdny. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Po uplynutí této lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Vyřízení reklamace:
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Jakost při převzetí:
Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na základě emailové žádosti smazat z databáze.

GDPR

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

HEUREKA - OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

ONLINE PLATBY

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 12.10.2021