Odstoupení od smlouvy

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba - spotřebitel (netýká se nákupů na IČO!)

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pokud kupující nevlastní bankovní účet, zašle prodávající kupujícímu peníze poštovní složenkou. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující může odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu poštou na adresu provozovny prodávajícího: MVDr. Zuzana Tesařová, Pražská 2022, 286 01 Čáslav, e-mailem na adresu reklamace@zoolife.cz , nebo přiložením ke zboží, které kupující prodávajícímu vrací.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zboží zaslané dobírkou nebude přijato.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží poškozeno nebo použito, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, pokud to v dohodě s kupujícím obstará.

Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Nepřevzetí zboží není automaticky považováno za odstoupení od smlouvy a prodávající bude v tomto případě nárokovat úhradu nákladů spojených s dopravou. 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod: www.ZooLife.cz

Provozovatel: MVDr. Zuzana Tesařová

Se sídlem: Pražská 2022, 286 01 Čáslav

IČ/DIČ: 72497661

E-mailová adresa: reklamace@zoolife.cz

Telefonní číslo: 728 718 392

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

 

V (zde vyplňte místo), Dne(zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.